TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Tía Năm, Má Năm
 
Lên mạng ngày 21/6/2010

Tía Naêm … Maù Naêm!!!

Toâi thích goïi tieáng “ Tía Naêm”, “ Boá naêm” hay “ Ba Naêm” moät caùch thaân thöông trìu meán , vaø ñoàng nghóa vôùi söï toân kính cuûa chính mình trong ngaøy

Leã CHA, ngaøy maø theá giôùi goïi laø FATHER DAY …!!!

Toâi chaúng coù ñöôïc ngaøy Leã Cha, ñeå ñöôïc taëng cho Cha moùn quaø nho nhoû baèng taát caû taám loøng cuûa mình… Bôûi leõ Toâi laø moät ñöùa con hình nhö bò töø choái,thieáu thoán söï chaêm soùc cuûa Meï, thieáu vaéng voøng tay naâng niu cuûa Cha, cho duø Toâicoù ñaày ñuû Cha meï…. Nhöng Cha Meï ly hoân sau khi thaûm kòch gia ñình ñaõ xaõy ra…

Bao naêm qua roài, Toâi vaãn soáng aâm thaàm laëng leõ, cuõng laëng leõ böôùc chaân vaøo Ñaïi Hoïc, laøm Baïn cuøng saùch vôõ, soáng trong voøng tay yeâu thöông cuûa Baø Ngoaïi vaø Caäu Dì… Trong tình thöông aám aùp ñoù, Maù Naêm ñaõ aáp uû Toâi nhö ngöôøi Meï hieàn, ñoâi luùc hoân voäi vaøng treân traùn khi nghe Toâi noùi moät caâu gì ñoù maø Maù Naêm cho laø raátthaân thöông… Ñoâi maét cuûa Ngoaïi laïi chan chöùa bieát bao söï ñoä löôïng, nhö nhöõng vì sao saùng, traùi tim nhaân töø cuûa Ngoaïi laøm loøng Toâi aám aùp trôû laïi, cho duø baây giôø Cha Meï ñaõ coù cuoäc soáng rieâng vaø moãi ngöôøi mang moät taâm traïng, moät suy nghó khaùc nhau… Toâi vaãn luoân kính yeâu vaø traân troïng ngöôøi ñaõ sinh thaønh ra mình… Bôûi leõ thôøi gian seõ khoâng bao giôø quay trôû laïi, moïi chuyeän roài seõ troâi qua, haõy baèng loøng vôùi hieän taïi !

Maù Naêm cuûa Toâi khoâng ñeïp, laïi khoâng giaøu, … nhöng Maù Naêm coù moät cuoäc soáng giaûn dò, can ñaûm, khi nhìn vaøo thöïc teá vaø luoân ñaët troïn nieàm tin vaøo nôi Toâi… Tin töôûng nôi Toâi tuyeät ñoái, khoâng gì thay ñoåi ñöôïc… Söï bình yeân, nieàm haïnh phuùc trong taâm hoàn cuûa Toâi chính laø maùi gia ñình coù tieáng cöôøi cuûa Ngoaïi, cuûa Maù Naêm…

Ngaøy Leã MEï, Toâi chæ voûn veïn taëng Maù Naêm caây löôïc baèng nhöïa mua ôû chôï luùc ban chieàu, vaäy maø Maù vui laém… hình nhö Maù ñaõ muoán khoùc…

Tieáng goïi cuûa ngaøy Leã CHA sao nghe nhö chôi vôi quaù… Cha Toâi ñaõ coù maùi gia ñình aám aùp, coù tieáng cöôøi roän raõ cuûa caùc em… Toâi ñöùng beân ngoaøi thaät laâu, thaät laâu roài laëng leõ böôùc ñi töøng böôùc naëng neà, coù leõ khung cöûa soå nôi ñoù coøn vöông nhöõng doøng nöôùc maét…

Toâi trôû veà nhaø trong moät noãi buoàn khoâng theå dieãn ñaït … Thoâi thì haõy chaáp nhaän moät thöïc teá nhö lôøi daïy cuûa Maù Naêm.

Tieáng goïi “Ba Naêm”, “ Tía Naêm” hay “ Boá Naêm”… laø caû moät söï traân troïng ñaày kính yeâu… vaø söï laëng leõ ñoù nhö vaãn coøn ôû phía tröôùc… nhö cuoäc ñôøi laëng leõ cuûa Maù Naêm…

Ngaøy Leã CHA, … Toâi khoâng coù ngaøy Leã CHA… Vaäy maø sao Toâi vaãn thaáy hieän dieän trong loøng hình aûnh töôi ñeïp cuûa moät maùi aám gia ñình…. Bôûi vì tieáng goïi “ Ba Naêm” taëng “ Maù Naêm”… baèng taát caû taám loøng !!!

Thænh thoaûng Toâi vaãn thaáy Maù Naêm naèm treân chieác gheá boá cuû kyõ, quyeån Kinh Thaùnh aùp saùt vaøo ngöôøi, maét nhaém nghieàn… Coù leõ Maù ñang caàu nguyeän khi gaëp moät ñieàu gì ñoù trong cuoäc soáng! Caàu nguyeän söï bình yeân !

Chieàu nay cuûa Ngaøy Leã CHA, möa rôi laát phaát, rôøi khoûi giaûng ñöôøng Ñaïi hoïc, ngöôùc nhìn nhöõng caùnh Phöôïng, nhìn ñöôøng phoá ñoâng ngöôøi qua laïi… Toâi xao loøng bieát döôøng bao… Ngaøy Leã CHA, chaéc chaén coù nhöõng moùn quaø cuûa caùc con trao taëng cho nhöõng ngöôøi Cha, nhöõng baøn tay saïm naéng, chai saïn cuûa Ngöôøi seõ xoa ñaàu caùc con, vaø aùnh maét ngöôøi Meï sung söôùng, raïng ngôøi trong nieàm haïnh phuùc…

Toâi mô öôùc nhieàu laém… Muoán bieán nhöõng öôùc mô thaønh söï thaät… Trong ñoù coù caû tieáng goïi thaân thöông “ Maù Naêm vaø Ba Naêm”…

Toâi voäi vaøng haùi nhaùnh Phöôïng nôû roä nhöõng ñoaù hoa maøu ñoû thaúm, vaø nhôù caâu haùt : … “Treân chieác gioû xe chôû ñaày hoa Phöôïng…” … Maø thaät… Gioû xe cuûa Toâi chôû ñaày Hoa Phöôïng… Nhöng nhaùnh hoa Phöôïng naày seõ veà taëng Maù Naêm… Ngaøy

Leã cuûa CHA…

Muøa heø….Hoa Phöôïng… Giaûng ñöôøng Ñaïi Hoïc… Thôøi gian… Taát caû laø moät ñoaïn ñöôøng ñaày choâng gai, ngoõ ngaùch maø Toâi phaûi vöôït qua baèng taát caû noã löïc vaø loøng mong ñôïi cuûa Baø Ngoaïi, cuûa Maù Naêm….

Coøn baây giôø… Ai cuõng coù ngaøy Leå ñeå taëng quaø cho Cha, Möøng thoï Cha… Ai cuõng ñöôïc voøi vónh vôùi Cha khi hoïc gioûi… Ai cuõng ñöôïc Cha aáp uû vaøo loøng… Coøn Toâi… chæ coù moät nhaùnh Hoa Phöôïng… Chæ coù moät Maù Naêm …. Moät Maù Naêm vöøa laøm Ba, laïi vöøa laøm Maù !

Buoåi chieàu hoâm nay,… Ngaøy Leã CHA… FATHER DAY….

OÂi !... Ngaøy Leã cuûa CHA… maø sao thaät buoàn !!! Thaät laø buoàn !...

***************************************

Thaùng 6 – 2010

Ngoâ Caåm Hoàng

Trở lại Trang Bạn Viết
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 810342 visitors (2130040 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free