TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Tháng 6 trời mưa
 
Lên mạng ngày 13/7/2010

Thaùng Saùu Trôøi möa …

Thaùng Saùu trôøi möa, Anh bieát khoâng…

Queâ mình muøa luû, nöôùc ngaäp soâng,

CALI mang noãi saàu man maùc,

Nhôù maõi queâ nhaø coù boùng Anh.

Thaùng Saùu trôøi möa , maây vaãn troâi…

Maây giaêng che phuû caû baàu trôøi,

Nhö tình hai ñöùa coøn ngaên caùch,

Hai maùi ñaàu xanh ñaõ baïc roài !!!

Thaùng Saùu trôøi möa, nhôù chuyeän xöa.

Coù haøng Cöôøm Thaûo , coù muøa thi,

Coù Thaày, coù Baïn, vaø trang saùch,

Mình chaúng bao giôø coù ñoùn, ñöa.

Thaùng Saùu trôøi möa, laïi nhôù Anh.

CALI vöông vaán moät noãi saàu,

Chaân böôùc töøng böôùc.. loøng rôi leä..

Bieát theá maø sao, vaãn maõi buoàn.

Thaùng Saùu trôøi möa , Em laïi ñi !

Laø ngöôøi xa xöù , laïi xa Anh.

Baøn tay xieát chaët baøn tay aáy,

Nay ñaõ xa roài… Hôûi coá nhaân !!!

Thaùng Saùu trôøi möa, coù nhôù mong ?

Coù buoàn khi thaáy kieáp long ñong ?

Möa rôi, gioù laïnh, vaø gioâng toá…

Bieát ñeán bao giôø heát gioù Ñoâng ?

Thaùng Saùu trôøi möa… Sao nhôù Anh.

Nhôù töøng aùnh maét, ñoâi baøn tay…

CALI xa caùch nhau dòu vôïi,

Möa ôû trong loøng… THAÙNG SAÙU ôi …!!!

*************************************************

& Taëng baïn Leâ Thi Aùi Khanh (MS).

& Caûm xuùc baát chôït sau khi nhaän Email taâm söï cuûa Baïn, ngoaøi trôøi ñang möa…

& Vieát xong luùc 3.15’ raïng saùng ngaøy 12.07.2010. Göûi Trang nhaø THNLS Caàn Thô

* NGOÂ CAÅM HOÀNG_

camhongcantho@yahoo.com


Trở lại Trang Thơ
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 810342 visitors (2130084 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free