TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Một chút tình nồng
 
Lên mạng ngày 10/7/2010


Một chút tình nồng nơi góc bếp

 

* Haùi nhuùm Caøng Cua phía sau vöôøn,

Ñem veà röõa saïch môù Teùp rong,

Troän theâm Ñöôøng Giaám vaø chuùt Toûi,

Theâm mieáng ÔÙt cay, vôùi mieáng Göøng.

        * Caùi Baép Chuoái xieâm coøn phôi phôùi,

        Ñem veà luoäc chín , xeù sôïi ra,

        Rau Raêm, Rau Huùng, roài Thòt luoäc,

        Cho chuùt Chanh , Ñöôøng… môùi thieät ngon !!!

*Anh veà Anh haùi traùi Baàn chua,

Moät ít Caù Linh, ít Baïc Haø,

Ngoø Om, Rau Queá , vaøi khoanh ÔÙt,

Neâm Muoái, neâm Ñöôøng, muoãng Môõ thôm…

        * Rau Dieäu ôû bôø Quít xanh xanh,

        Coù con Caù nhoû , naáu noài canh,

        Hoaø cuøng gia vò, vaø khaåu vò,

        Moät muoãng haønh phi, môù coïng ngoø.

* Treân caønh traùi Kheá chín vaøng töôi,

Caùi vò chua chua, xaét sôïi lieàn,

Troän vôùi Döa leo vaø Rau Ngoã,

Chaám nöôùc Caù Kho …thaät tuyeät vôøi !!!

        * Ñieân Ñieån boâng vaøng ôû bôø ñeâ,

       Xuoàng Anh ñaày aép moái tình queâ,

        Caù Linh, Ñieân Ñieån vaø boâng Suùng,

        Naáu moùn Canh chua…maõi chaïnh loøng!!!

* Coù con Caù Boáng, ñuoâi vuøng vaãy,

Moät cheùn Teùp rong… böõa aên chieàu.

Kho khoâ, Noài ñaát, vaø nöôùc Maém,

Höông vò thôm ngon, mieät ruoäng ñoàng !!!

        * Boà Ngoùt naáu canh vaø traùi Möôùp,

        Rau Deàn, chuùt Baép, chuùt Teùp töôi.

        Choàng chan, Vôï huùp… côm ñaïm baïc,

        Trong tuùp leàu tranh, roän tieáng cöôøi !!!

* Choáng Xuoàng , Em haùi coïng suùng non,

Xaøo vôùi Toâm khoâ, vôùi chuùt tình,

 

Em laø Hoa Suùng nôi ñoàng ruoäng,

Duø ôû ruoäng ñoàng… nhöng toaû höông !!!

        * Traùi Xoaøi laïi baèm sôïi to to…

        Khoâ Saëc nöôùng xong xeù rôøi rôøi,

        Côm naáu xong roài , ñôm ra cheùn,

        Goûi Xoaøi … Khoâ Saëc… Cheùn Côm vôi…!!!

* Anh thaáy Teùp rong maø rang maën,

AÊn vôùi Canh Khoai , thaät tuyeät vôøi.

Aên theâm moùn Oác xaøo vôùi Xaû,

Hay naáu Caø Ri , thaät ñaäm ñaø!!!

        * Cua Ñoàng naáu chaùo, ... Thieät thích gheâ.

        Löôïc laáy thòt Cua, Gaïo rang vaøng.

        Cho theâm Caûi ñoû, hay Khoai, Saén.

        Neâm vò vöøa aên, khoâng ngoït cay…

* Maém kho, Maém troän ,hay Maém chöng.

Con Maém thôm ngon, mieät ruoäng ñoàng,

Maém baèm vôùi thòt, theâm “ hoät vòt”,

Naáu Maém theá naøo cuõng Vieät Nam !!!

        * Ñaäu Baép haáp côm laø xanh möôùt,

        Chaám nöôùc Thòt kho, thaät ñaäm ñaø.

        Hoaëc troän Toâm khoâ laø moùn nhaäu,

        Buoåi chieàu vôùi baïn thaät vui gheâ…

* Giaêng löôùi Caù Linh, muøa nöôùc noåi,

Chieân vaøng, aên vôùi nöôùc maém chua,

Chaám theâm Döa Caûi vaø Rau soáng,

Hoaëc Caù kho Baàu, hoaëc muoái chieân.

         * Cuoäc soáng… OÂi, muoân vaøn thay ñoåi,

        Maø Cuoäc ñôøi laønhöõng khuùc quanh,

        Höông vò ñoàng queâ tuy moäc maïc,

        Xa roài… sao loøng vaãn nhôù thöông..

* Queâ mình gaïo traéng vôùi nöôùc trong,

Bieán taáu moùn ngon vôùi taám loøng,

Coøn bieát döôøng bao laø suy nghó…

Anh coù khen thaàm… Em gioûi khoâng

******************************

Thaùng 7 Naêm 2010

Ngoâ Caåm Hoàng

Email: camhongcantho@yahoo.com


Trở lại Trang Thơ
 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 810348 visitors (2130181 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free