TRUNG HỌC NNG LM SC CẦN THƠ
  Nhớ anh nhiều
 
Lên mạng ngày 6/6/2010

Nhôù Anh nhieàu !!!

*Em nhôù Anh nhieàu Anh bieát khoâng,

Cho duø toùc ñaõ traéng nhö boâng,

Cho duø xa caùch laø vaïn daëm,

Moät chuùt tình rieâng maõi chaïnh loøng….

*Em nhôù Anh nhieàu Anh bieát khoâng,

Cuoäc ñôøi vaãn theá… kieáp long ñong…

Maây trôøi troâi maõi vaø troâi maõi…

Anh coù bao giôø thaáy nhôù mong ?

*Em nhôù Anh nhieàu Anh bieát khoâng,

Nhôù haøng phöôïng vó, nhôù bôø soâng,

Nhôù Tröôøng, nhôù lôùp vaø trang giaáy,

Nhôù böõa côm chieàu vôùi ñôïi mong.

*Em nhôù Anh nhieàu Anh bieát khoâng,

Nieàm thöông noãi nhôù taän ñaùy loøng,

Choân saâu kyõ nieäm ngaøy xöa aáy,

Vaø giöõ trong tim moät boùng hình.

*Em nhôù Anh nhieàu Anh bieát khoâng,

Nhôù töøng lôøi noùi, nhôù voøng tay,

Nhôù böùc thö tình Anh ñaõ vieát,

…. Em nhôù Anh nhieàu Anh bieát khoâng…. ...

***************************************************

Thaùng 6 naêm 2010

Ngoâ Caåm Hoàng

Email: camhongcantho@yahoo.com

Trở lại Trang Thơ

 
  Số lượt bạn đọc kể từ 01/9/2009 808192 visitors (2125817 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free